Medlemsvilkår

 1. Avtale

Disse generelle vilkårene («Avtalen») gjelder for alle som abonnerer på digitale produkter og tjenester («Tjenesten» eller «Tjenestene») fra et mediehus tilknyttet Icon Media-konsernet (Icon Media Group AS med datterselskaper, i dette tilfellet Icon Business Media). Denne Avtalen regulerer forholdet mellom Mediehuset og deg, som bruker av Tjenestene.  Med «deg», eller «du» menes deg selv, dersom du tegner som privatperson, eller din bedrift/ditt foretak dersom du abonnerer som ansatt i din bedrift/ditt foretak.

Priser og andre spesielle vilkår som avtales med Mediehuset ved bestilling av en Tjeneste anses som en del av denne Avtalen.

Du aksepterer Avtalen når du bekrefter bestillingen av Tjenesten, eventuelt når du tar Tjenesten i bruk. Dersom Tjenesten krever betaling må brukeren som bestiller Tjenesten være fylt 18 år for å inngå bindende Avtale på vegne av seg selv eller på vegne av arbeidsgiver (din bedrift/ditt foretak).

 1. Levering av digitale tjenester

Digitalt innhold tilbys på Mediehusets nettsted («Nettstedet»).

For å ta i bruk og benytte digitale Tjenester må du være registrert med en personlig brukerkonto i innloggings- og identitetsløsningen som Mediehuset benytter seg av. Ved innlogging og registrering i ID-løsningen må du godkjenne brukervilkårene for ID-løsningen. Dersom du får endret kontaktinformasjon (i særdeleshet ny epostadresse) står du selv ansvarlig for å sende melding om dette til kundeservice hos Mediehuset. Mediehuset kan også åpne for at andre brukere i din bedrift/ditt foretak får tilgang til Tjenestene med sin(e) egen(e) brukerkonto(i).

 1. Bestilling og betaling

Priser for Tjenestene er tilgjengelig på Nettstedet. Alle priser oppgis i NOK.

Abonnementstjenester betales via faktura. Abonnementet skal betales i henhold til forfallsdatoen på fakturaen. Mediehuset velger den faktureringsmetoden som er mest hensiktsmessig, og da fortrinnsvis e-faktura (EHF format) der det er mulig. Ved utsendelse av betalingspåminnelse påløper i tillegg administrasjonsgebyr. Oversendes kravet til inkasso etter betalingspåminnelser og varsel påløper lovhjemlede inkassokostnader. Innkommer betaling for sent påløper den til enhver tid gjeldende lovbestemte forsinkelsesrente.

Abonnementsperioden forskuddsbetales. Forskuddsbetaling for neste periode faktureres ved inngangen til neste abonnementsperiode. Dersom du som ansvarlig abonnent gir andre brukere i din bedrift/ditt foretak tilgang til Tjenesten, står du selv ansvarlig for disse brukernes handlinger, herunder eventuelle kjøp.

Ved forsinket eller uteblitt betaling, kan Mediehuset stanse levering og/eller begrense tilgangen til Tjenesten umiddelbart og uten varsel inntil betaling er mottatt med tillegg av en rimelig periode for gjenåpning. Du vil ikke bli kompensert for den tiden Tjenestene er stengt eller ikke levert som følge av forsinket betaling.

 1. Varighet og oppsigelse

Avtaleperioden for Tjenesten løper fra bestilling og som angitt på Nettstedet.

Hvis ikke annet er avtalt ved bestilling, fornyes abonnementet automatisk ved utløp av den avtalte perioden med en periodelengde lik den forrige (vanligvis 12 måneder), med mindre du sier opp eller endrer abonnementet innen fastsatte frister. Hvis ingen avtaleperiode er avtalt, løper abonnementet til det blir sagt opp, ihht oppsigelsesvilkårene.

Prøveabonnement fornyes automatisk for 12 måneder, etter prøveabonnementets avslutning. Dette med mindre abonnementet sies opp i prøveperioden. Oppsigelse skjer gjennom å sende en epost til hei@praktisk-ledelse-101.no.

Oppsigelse kan skje ved å kontakte Mediehuset. Oppsigelse må skje skriftlig via epost, og i dette tilfelle til adressen hei@praktisk-ledelse-101.no. Oppsigelsen må være Mediehuset i hende senest 30 dager før fornyelsesdato (gjelder ikke prøveabonnement). Kommer oppsigelsen etter dette vil abonnementet automatisk fornyes med ny abonnementsperiode, og du er pliktig til å betale for den kommende perioden. Dersom Tjenesten legges ned kan Mediehuset si opp avtalen med 30 dagers varsel, du vil da få refundert eventuell forskuddsbetaling.

 1. Mislighold

Hvis du bryter betingelser i denne Avtalen, kan du bli erstatningsansvarlig for tap og kostnader du påfører Mediehuset.

Mediehuset kan heve avtalen dersom du vesentlig misligholder Avtalen. Som vesentlig mislighold anses blant annet omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer, spredning av virus/malware ved bruk av Tjenesten og forsinket betaling som er forfalt med mer enn 30 dager. Ved heving kan Mediehuset stenge din tilgang til Tjenesten permanent og uten plikt til tilbakebetaling av eventuell forskuddsbetaling.

 1. Endringer

Mediehuset har rett til å gjøre endringer i Tjenestens innhold og funksjonalitet uten forhåndsvarsel. Innhold og funksjonalitet som er tilgjengelig når du bestiller Tjenesten er ikke nødvendigvis tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Mediehuset har rett til å gjøre endringer i Avtalen, inkludert endringer av priser. Nye priser og eventuelle andre endringer i Avtalen skal kunngjøres på hjemmesiden i god tid før endringen skal gjøres gjeldende. Når nye priser kunngjøres skal det også varsles fra hvilken dato prisendringene skal gjelde fra. Alle priser oppgis i NOK.

Endringer som ikke er til ugunst for deg, samt årlig indeksjustering av prisene kan skje uten kunngjøring eller varsel.

 1. Angrerett for privatpersoner

I forbrukerforhold hvor kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved salg over Internett, har du i dag lovfestet 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. Fristen regnes fra den dagen avtalen om Tjeneste ble inngått. Mediehuset må også ha oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven. Angrerettskjema er tilgjengelig for alle hos Forbrukertilsynet. Dersom angreretten benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema eller annen klar beskjed om dette til Mediehusets adresse, som angitt på Nettstedet.

Angreretten gjelder ikke for digitale Tjenester der du uttrykkelig har godtatt at Tjenesten påbegynnes før utløpet av 14-dagersfristen og du har erkjent at angreretten frafalles.

Angreretten gjelder ikke hvis du som bestiller/kjøper er arbeidstaker og representerer din bedrift/ditt foretak.

 1. Kontakt og kundeservice

Du kan kontakte oss angående reklamasjon eller andre forhold via kontaktadressen til Nettstedet, som er oppgitt på Nettstedet. I dette tilfelle hei@praktisk-ledelse-101.no.

 1. Mediehusets ansvar

Tjenestene tilbys som de er presentert i hver kanal («as is») og uten noen form for garanti, verken uttrykt eller underforstått, for tilgjengelighet, egnethet for et spesielt formål, innhold eller andre data som leveres, eller for Tjenestens kvalitet. Digitale Tjenester tilstrebes å være tilgjengelige hele døgnet, men opphold eller avbrudd kan forekomme f.eks. som følge av behov for vedlikehold og oppdateringer, eller forhold utenfor Mediehusets kontroll.

Du bruker Tjenesten på eget ansvar, og du er klar over at du kan få tilgang til innhold du kan oppleve som støtende, upassende eller krenkende. Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Mediehuset har ingen kontroll med innholdet av disse, og påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skader som måtte oppstå som følge av din bruk av slike. Det samme gjelder din bruk av sosiale medier i tilknytning til Nettstedet.

Mediehuset erstatningsansvar overfor deg er begrenset til den årlige verdien av Tjenesten. Indirekte tap, herunder tap som følge av driftsavbrudd og tap av data, kan ikke gjøres gjeldende.

 1. Mediehusets rettigheter og din bruksrett

Alle immaterielle rettigheter, herunder, men ikke begrenset til opphavsrett, varemerkerett, patentrett og vern etter markedsføringsloven, knyttet til Tjenestene og innholdet i Tjenestene tilhører eller er lisensiert av Mediehuset. Bruksretten til, som gis til Tjenestene, i medhold av denne Avtalen, er begrenset til personlig bruk. Du har ikke anledning til å dele din innlogging med andre, uten etter avtale med Mediehuset.

All annen bruk, kopiering eller annen tilgjengeliggjøring er ikke tillatt. Du skal heller ikke omgå systemer for teknisk beskyttelse eller bruke Tjenestene på en måte som forstyrrer andres bruk, herunder overføre materiell som inneholder virus, malware etc. All bruk skal være i samsvar med norsk lov og denne Avtalen.

Mediehuset forbeholder seg retten til å slette kommentarer og annet innhold du har publisert på eller lastet opp til Nettstedet, hvis lovgivningen krever dette, eller hvis Mediehuset finner at innholdet er upassende, støtende, eller krenkende, eller at det kan krenke tredjeparts rettigheter. Du innestår overfor Mediehuset for at du har alle nødvendige rettigheter til materiale som du laster opp i Tjenestene. Du gir ved opplasting Mediehuset en vederlagsfri, verdensomspennende, evigvarende, overdragbar og uinnskrenket bruksrett til alt slikt materiale.

 1. Behandling av personopplysninger og markedsføring

Innsamling og behandling av personopplysninger vil skje i samsvar med Mediehusets til enhver tid gjeldende Personvernerklæring.

Som abonnent og så lenge du er å anse som en «aktiv kunde», vil du kunne motta nyhetsbrev og andre tilbud via e-post, post, sms eller telefon knyttet til Tjenesten, såfremt du ikke ved tegning av abonnement eller i senere korrespondanse har valgt å reservere deg mot dette. Vi anser deg for å være «aktiv kunde» i 13 måneder etter utløp av siste aktive abonnement. Du kan når som helst kontakte Mediehuset for å reservere deg mot bruk av opplysninger i markedsføring, eller benytte deg av reservasjonsløsninger eller avmeldingslenker i de henvendelsene du mottar.

Se nærmere om behandling av personopplysninger knyttet til Tjenestene og dine rettigheter i Personvernerklæringen.

 1. Overdragelse

Du kan overdra avtalen, for eksempel til ny arbeidsgiver når du bytter jobb, men først etter godkjenning av Mediehuset og registrering av ny kontaktinformasjon. Ta kontakt med Mediehuset på hei@praktisk-ledelse-101.no for overføring av abonnement til ny bedrift/nytt foretak. Mediehuset på sin side har rett til å overføre kundeforholdet til et annet selskap i Icon Media-konsernet eller til en tredjepart dersom Tjenesten og tilhørende virksomhet overdras som helhet.

 1. Lovvalg og tvisteløsning

Tvister eller krav som gjelder Tjenesten løses etter norsk lov. Eventuelle konflikter mellom Mediehuset og deg som bruker skal først forsøkes løst i minnelighet, men dersom man ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.

Sist oppdatert 14.6.2022